دوست دارم همین روزها دوتایی بریم سفر. میدونی بابا؛ من و شما خیلی حرف داریم باهم. کلمه هم نمیخواد. همیشه داریم باهم حرف میزنیم... روی رفاقتت حساب میکنم. رفیقیم دیگه؛مگه نه؟