دیروز یادم اومد حتی وقتی خیلی بچه بودم آهنگ واویلا رو تو عروسی ها شنیدم. سرچ کردم متوجه شدم سال 67 تولید شده این آهنگ و هنوز هست. پس چند دهه موندگار بودن لزوما ویژگی خاصی محسوب نمیشه.