زن داییِ مامان راست گفته بود. وقتی یکی نیست انگار هرگز وجود نداشته. مرگ/جدایی این قابلیت رو داره که ما رو دچار تردید کنه در رویاهامون اون آدم رو ساختیم یا در واقعیت کنارش بودیم و صبحانه خوردیم و حرف زدیم و .... .