با سطح فکری که یک مشکل رو ایجاد میکنید نمیتونید اقدام به حلش کنید.