به خودم یادآوری میکنم نمیشه همه چیز رو با هم داشت. همه چیز رو در حد کمال نمیشه با هم داشت.