فقط برای به دست آوردن نیست که باید تلاش کنیم. از دست دادن هم تلاش نیاز داره و مسیر پر زحمتی هست.