مدتهاست این مصرع شده ذکر و شرح حالم...طلبی که هست و همتی که نیست.