عادت به ننوشتن به اندازه عادت به نوشتن ساده ست.

+دروغ گفتم :/