وقتی از خودت دفاع میکنی وقتی میخوای ثابت کنی هر مشکلی محصول سوء برداشت و سطحی نگری من بوده؛وقتی از خودت خدا میسازی....ازت ناامید میشم. من به توی پر از حسن و عیب ایمان دارم اما وقتی خدا میشی بنده ای هستم که پرستش خداش رو ترک کرده.