بعضی تاریخ ها مهمن اما نمیشه براشون گرامیداشت گرفت. نه مثل سالگرد فوت یک عزیز هستن که بشه دسته جمعی عزاداری کرد نه مثل سال روز تولد میشه گروهی پایکوبی کرد. فقط خودت میدونی مهمه؛ مثل وقتی که داری با همسر و بچه هات زندگی میکنی و از زندگیت هم راضی هستی اما سالگرد ازدواج قبلیت هنوز یه تاریخ معمولی نیست. هر روز در اون تاریخ به خودت لعنت میفرستی لبخند میزنی خوشحال میشی غمگین میشی اما نمیشه روی کیکت شمع عدد بگذاری که یعنی انقدر سال گذشته. خوشحالی که خودت رو کشیدی تا امروز؛حمل کردی تا امروز. زندگی روزهای سختی داره که خودت رو باردار میشی و تحمل و صبوری میکنی و خودت رو از نو متولد میکنی. دردش رو خودت میکشی محصول این زایش هم خودت هستی.