امروز داشتم بهش یادآوری میکردم گذشته و اخلاقش رو... گفت نگو خجالت میکشم. تو چه جوری منو تحمل میکردی؟ گفتم با لذت. 
ولی هیچ وقت با یادآوری عیبهای من خجالتم نداده. هیچ وقت.