هیچ وقت فکر نمیکردم با شبی سه ساعت خواب بتونم تاب بیارم مدتها اما تونستم و خوب تا پایان دی هم باید بتونم. جمعه ها هم روز کاری محسوب میشه و دیگه به بدنم نمیتونم بگم طاقت بیار تا جمعه. این مقطع زمانی تموم میشه و من میزنم رو شونه خودم میگم آفرین که تونستی.