اگر هم زمان دوجا کار میکنید 

اگر هر دو بدونن که خوب حس میکنن هووی هم هستن

اگر هردو ندونن که پوست شما کنده ست

اگر هم فقط یک طرف بدونه مدام مجبورید به طرف مطلع باج بدین که من واقعا اینجا هم به اندازه اونجا برام مهمه. 

فلذا در هر صورت روحتون شاد