زندگی درد داره کوچولو. گاهی حس میکنم ما برای زندگی در این جهان زیادی حساسیم یا زندگی زیادی سخته. باید تا جایی که میتونی از اینکه وجود نداری و درد نمیکشی لذت ببری. راستی تو اگر رنج رو نفهمی لذت هم نمیتونی بفهمی اما شک نکن چیزی از دست ندادی.