شنیدی یکی به یکی میگه حرف دهنتو بفهم؟یه همچین چیزی.