کم مونده روی پیشونیم بنویسم : تا اطلاع ثانوی تعطیل است.