صبح دیروز جلسه بودیم با یک عده مهندس که همه همدیگه رو مهندس خطاب میکردن! یک عده مهندس که ساده ترین قانون ریاضی یعنی فاکتور گرفتنِ عامل تکرار شونده رو بلد نبودن.