مامان از حیوون خونگی خوشش نمیاد ولی آخرشب برای سگ این یکی و قناری اون یکی گوشت و کاهو میده ببرن. دوست نداشتن دلیلِ خوبی برای بی توجهی نیست.