از غم عشقت دل شیدا شکست 

شیشه ی می در شب یلدا شکست