درباره اینکه خانومها خست بلدن اما راهکار رسیدن به پول رو در سطح کلان نمیدونن صحبت میکنن و به عنوان تنها خانوم حاضر،حوصله مخالفت ندارم؛شنونده ام فقط.