به شب و پنجره بسپار که برمیگردم
عشق را زنده نگه دار که برمیگردم
بس کنیم سرزنشِ رفتی و بد کردی را 
عاشقت میشوم این بار که برمیگردم*
* از آهنگ رج زدم،با صدای خانومی که در عنوان نامشون ذکر شد گوش بدین.