قبول نشدن در بعضی آزمون ها دقیقا مصداق بارز موفقیت هست.