فرشید میخنده گوشه چشمش چروک میشه. داره به زیبایی های یک مرد چهل ساله مزین میشه و کیه که ندونه چهل سالگی به تنهایی یک زیبایی تمام عیار محسوب میشه.