رویا! پنهان شدن و دوری کردن دیگه بسه.هرچی از غمت باقی مونده سهم هر دوی ماست. حق منه که وقتی خسته و مستاصل شدی کنارت باشم. اگر شما حقم رو به من برنمیگردونی؛ خودم حقم رو پس میگیرم.