تنهایی از موهبت هایی هست که به ما عطا شده و دوستی که بشه برای ایشون تمام مسیر قدم زدن غزل های سعدی بخونم جزو معدود موهبت های جهان هست که از حیث لذت و آرامش با تنهایی برابری میکنه.