به مغزی که سیری رو یک ربع با تاخیر میفهمه برای تحلیل اعتماد نکنید.