هرکس داستان رو از زاویه ای تعریف میکنه که باعث خجالتِ خودش نشه و قهرمان داستانِ خودش باشه. منم این خطا رو درباره خودم مرتکب میشم که مدام به خودم حق بدم.