آن چه را که می شود به سر زنی آورد و او را زنده باقی گذاشت تحمل کرده بودند.
از کتاب" کوری " ژوزه ساراماگو