من نفسم میگیره از هوای آدمها؛ این جور وقتها به تو پناه میارم . به زنگ شماره ی 4. به خونه ای که منزل امید ماست چون خونه شماست.