هر روز بیشتر قدر کلیدهای خونه رو میدونم. آدمها از هیچ پلشتی ای ابایی ندارن.به هر بدی ای ناخنک میزنن بی ترس از دست رفتن اعتبار و آبرو .