من همه ی بازنده ها و طردشده ها رو درک میکنم. حتی آرش ظلی پور.