در خاطرات غلت نزنیم. چه موفقیت و چه شکست. مهم این هست که الان چی هستیم و چی داریم.