امروز ترنم سه سال و نیمه رو دعوا کردم.

احساسم به خودم میدونی چیه؟تنفر.

چهارمین بار بود دعواش کردم؛ و آخرش منو بوسید و خداحافظی کردیم. اصلا یادش نموند.