از بداخلاقی و طعنه زدن و غر زدن های خودم بدم میاد. دیگه نمیشه جهان فاسد مردم را بریزم دور؛ چون خودمم جزو همون جهانم.