تازه تازه دارم متوجه میشم چقدر خطاست به شکل پیش فرض بدون آزمودن روی فهم آدمها حساب کنیم.