هرچقدر هم که حرف نیچه رو درباره مرگ خدا باور کرده باشی باز یه جایی میترسی و انعکاس صدایِ : "خدایا کمکم کن " بین دالونها و راهروها و دیوارهای دلت می پیچه.