چرا من روی نقطه گذاری و سر سطر بعدی رفتن مشکل دارم؟