درس جدید: حرف زدن به قدر ضرورت با همه 
و پرحرفی فقط با یکی در یک ساعت مشخص از هفته.