وقتی دیدمش فهمیدم چقدر منتظرش بودم.

*عنوان و متن از کتاب خاطرات دوید فوئنکینوس