امید میگفت با نوشتن خودت رو پیدا میکنی. پیدا کردم الان؟!

جوابش این هست: از سردرگمی مطلق نجات پیدا کردم اما هنوز پیدا نشدم.