میفرمایند خودت رو بپذیر و دست به انکار نزن!
خوب بخش هایی از من هست که دوست ندارم بپذیرمش؛