آنجا که آدم ها خوبیهایشان را برای هم میشمرند. آنجا که دیگر خسته شدند از خوب بودن؛ از همراهی و دوست داشتن؛ یعنی داستان تمام شده ای را کِش میدهند.