من وقتی احساسم رو میگم ایشون جواب میده ولی عزیزم درستش این هست که... و با منطقش منو ساکت میکنه. جلسه پیش که سعی کردم منطقی باشم میگفت میشه سعی کنی از احساست بگی و درست و غلط و منطق رو کنار بگذاری؟!