نداشتن/بلد نبودن خیلی چیزها در زندگی مثل بلد نبودن سوت دو انگشتی هست. کسی واسه بلد نبودنش غصه میخوره؟!