آدمها برمیگردن ببینن آب باریکه ای هست یا نه.وگرنه احمق که نیستن؛ میفهمن سکوت سابق یعنی از رودخانه ی مواج احساسات دیگه خبری نیست.