تغییر کردم. دیگه شیرجه نمیزنم برای خدمت به عزیزان؛ خوب هرکس اگر بخواد مسئولانه رفتار کنه باید خودش رو دوست تر داشته باشه و از زندگی خودش مراقبت کنه. رفتاری که پیش تر ها اسمش ایثار و محبت و گذشت بود امروز در من به حداقل رسیده و تبدیل به سازگاری شده.