تو داری اولین شب زندگیت رو در این جهان تجربه میکنی.