دوست ندارم شبیه شما ادامه بدم وقتی پشیمون و خسته ام. ترجیح میدم به حسم احترام بگذارم. مردم برای مردن من تره هم خورد نمیکنن بعد نگران اینکه وای بعدش چی فکر میکنن باشم؟!