غم ها زلالند مثل آب

شادی ها رنگ دارند و در آب پخش میشوند و این چنین زندگی پذیرفتنی میشود.