دوستم داره از همسرش جدا میشه. اگر جای ایشون بودم و از یک زندگی مشترک خوب بیرون می اومدم به خودم وعده میدادم باز هم میتونم زندگی خوبی بسازم و اگر زندگی بدی رو ترک میکردم به خودم میگفتم میتونی زندگی بعدیت رو بهتر بسازی.